Regulamin szkoleń otwartych biznesowych i kosmetycznych

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem szkoleń jest IRBK GROUP Patrycja Marciniak                                                               z siedzibą: ul. Dmowskiego 62 05-850 Ożarów Mazowiecki o numerze NIP: 899-146-35-72
2. Szkolenia odbywają się w sali dydaktycznych, w siedzibie firmy. Prowadzącym szkolenia jest wykwalifikowany Trener IRBK.
4. Szkolenia przebiegają zgodnie z programem szkolenia, który jest udostępniany Uczestnikom
przed planowanym szkoleniem.
5. Celem szkoleń jest:
a) poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
b) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem rynku kosmetycznego

II. Warunki rezerwacji i miejsca oraz uczestnictwa w szkoleniach
§ 2

Uczestnikiem szkoleń o każdej tematyce może być dyplomowany Kosmetolog, Technik Usług Kosmetycznych, Masażysta, Fizjoterapeuta, oraz Studenci studiów licencjackich i magisterskich o kierunku Kosmetologia i Fizjoterapia.
W szkoleniach „Merchandising” oraz „Skuteczny Przedstawiciel Handlowy w branży kosmetycznej. Jak działać aby mieć najlepsze wyniki”, mogą również uczestniczyć osoby o innym wykształceniu niż kosmetyczne/kosmetologiczne, starające się, bądź pełniące funkcję przedstawiciela handlowego w branży kosmetyki profesjonalnej lub detalicznej.
Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca w wybranym szkoleniu jest wniesienie pełnej opłaty (lub pomniejszonej o przyznany rabat) najpóźniej na dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych) przez datą planowanego szkolenia.
Opłaty dokonywane są wyłącznie poprzez portal „przelewy24” lub przelewem bankowym na konto Instytucji Szkoleniowej IRBK: IRBK GROUP Patrycja Marciniak nr konta w WZ WBK 72 1090 1287 0000 0001 3223 1511
Uczestnikowi, który nie dokona w/w terminie wpłaty za szkolenie, rezerwacja przepada, a na jego miejsce zostaje zaproszony pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej. Uczestnik, który wnioskował o wygenerowanie dla niego indywidualnego kodu rabatowego na wybrane przez siebie szkolenie i otrzymał ten kod rabatowy,  a tej rezerwacji nie opłacił w terminie, powodując tym samym utratę ważności kodu, zostaje automatycznie wpisany na tzw. „czarną listę”, co skutkuje tym, że na kolejne szkolenie nie otrzyma kodu rabatowego, a więc obowiązywać będzie taką osobę cena regularna oraz musi dokonać przedpłaty, zanim zarezerwuje miejsce na szkolenie poprzez kliknięcie w koszyk.  „Czarna lista” obowiązuje również po tym gdy, Uczestnik dwukrotnie dokona pełnej rezerwacji, po czym, dwukrotnie z niej zrezygnuje.

§ 3

Szkolenia odbywają sią w grupach maksymalnie 20 osobowych (dotyczy szkoleń biznesowych), oraz 12 osobowych (dotyczy szkoleń kosmetycznych i masażu).
Warunkiem przeprowadzania danego szkolenia jest zebranie grupy 6 Uczestników, którzy dokonali opłaty za szkolenie na konto bankowe Instytucji Szkoleniowej IRBK GROUP.
W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób, Instytucja Szkoleniowa IRBK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, przy czym odwołanie szkolenia nie może nastąpić później niż na 7 dni przed datą planowanego szkolenia.
W przypadku odwołania danego szkolenia, Instytucja IRBK proponuje Uczestnikom inny termin szkolenia, przy czym Uczestnik szkolenia ma prawo nie skorzystać z proponowanego terminu i zwróć się do Instytucji IRBK z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenie w całości.

§ 4

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie skorzystał z innego proponowanego terminu, Instytucja IRKB ma obowiązek zwrócić Uczestnikowi wpłaconą kwotę za szkolenie w ciągu 7 dni, od złożenia takiego żądania drogą mailową na adres: biuro@irbkgroup.pl.
2. W przypadku gdy Uczestnik, który wniósł opłatę za szkolenie, a nie może w nim uczestniczyć, ma prawo zwrócić się do Instytucji Szkoleniowej IRBK z prośbą o rezerwację miejsca w innym
terminie, na szkoleniu o tożsamym temacie. Jeśli będzie wolne miejsce na szkoleniu we
wskazanym przez Uczestnika terminie, Instytucja Szkoleniowa IRBK zmieni rezerwację co do
terminu.
3. Uczestnik może również przekazać swoją rezerwację osobie trzeciej, która spełnia warunki zawarte w § 2 pkt. 1, uprzednio informując o tym fakcie Instytucję Szkoleniową IRBK, drogą mailową na adres biuro@irbkgroup.pl, podając Imię i Nazwisko osoby, która będzie faktycznie obecna na wybranym Szkoleniu. Informacja powinna być przekazana nie później niż na trzy dni przed planowanym Szkoleniem. Ewentualne rozliczenia pomiędzy Uczestnikiem, a wskazaną osoba trzecią, następują pomiędzy tymi osobami, bez udziału Instytucji Szkoleniowej IRBK.
4. W przypadku całkowitej rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika, który nie skorzystał z możliwości wskazanych w punkcie 2 i 3 § 4 wniesiona opłata przepada.

III. Opłaty za szkolenia biznesowe, rabaty, pakiety
§ 5

1. Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu biznesowym dla jednego Uczestnika wynosi 150 złotych BRUTTO.
2. Uczestnik, który decyduje się na skorzystanie szkoleń oferowanych w pakiecie i zarezerwuje
miejsce w minimum pięciu szkoleniach, oraz wniesie opłaty w wymaganym terminie, ma możliwość skorzystania z odpowiednich rabatów:
na drugie szkolenie otrzymuje 10% rabatu – 135 złotych
na trzecie szkolenie otrzymuje 15% rabatu – 127,50 złotych
na czwarte szkolenie otrzymuje 20% rabatu – 120 złotych
na piąte szkolenie otrzymuje 25% rabatu – 112,50 złotych

§ 6

1. Uczestnik, może otrzymać dodatkowe rabaty za zaproszenie innych osób na szkolenia, w których sam planuje uczestniczyć:
za zaproszenie do dwóch osób otrzymuje 5% rabatu
za zaproszenie od trzech do czterech osób, otrzymuje 10% rabatu
za zaproszenie pięciu i więcej osób otrzymuje 15% rabatu
2. Warunkiem otrzymania rabatu za zaproszenie innych osób jest wpłata jednym przelewem za
siebie oraz zaproszonych Uczestników szkolenia w terminie nie później niż na dwa tygodnie
(14 dni kalendarzowych) przed planowanym szkoleniem. Ponadto osoba zapraszająca oraz
osoby zaproszone muszą uczestniczyć w tych samych szkoleniach i terminie.

IV. Zasady organizacji szkoleń
§ 7

1. Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 09.00 (chyba, że Trener ustali z Uczestnikami inną
godzinę rozpoczęcia danego Szkolenia).
2. Szkolenia trwają około 7 godzin zegarowych, przy czym, czas może się przedłużyć w zależności od aktywności Uczestników i „ciężaru” tematyki Szkolenia.
3. Podczas każdego Szkolenia przewidziane są dwie przerwy po 15 minut.
4. Cena Szkolenia zawiera: możliwość uczestnictwa w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa,
materiały dydaktyczne.
5. Certyfikaty wystawiane są w języku polskim, Uczestnik może dodatkowo otrzymać certyfikat w języku angielskim, w takim przypadku, opłata za drugi certyfikat wynosi 10 złotych BRUTTO.
6. Warunkiem wystawienia certyfikatów jest uczestnictwo w całym szkoleniu oraz rozwiązanie poszczególnych ćwiczeń i zadań podczas szkolenia.
7. Na życzenie Uczestnika wystawiana jest Faktura VAT, ze zwolnioną stawką VAT za usługę
szkoleniową. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Instytucję Szkoleniową IRBK, w chwili rezerwacji miejsca na
danym Szkoleniu.
8. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim.
Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

                                                          V. Reklamacje                                                                                                                                                         § 8                                                         

1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@irbkgroup.pl z dopiskiem w tytule wiadomości – „Reklamacje” –w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji stanowiącej podstawę reklamacji.                                               2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.                                                                                                                                         3. Organizator szkoleń rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany
w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Ożarów Mazowiecki 01.09.2017r.