Regulamin szkoleń z zakresu kosmetologii estetycznej

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem szkoleń jest Instytut Rozwoju Biznesu Kosmetycznego Patrycja Marciniak (w skrócie IRBK GROUP Patrycja Marciniak z siedzibą: ul. Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki o numerze NIP: 899-146-35-72
2. Szkolenia odbywają się w wynajętych salach wykładowo – dydaktycznych
3. Prowadzącym szkolenia jest wykwalifikowany Trener IRBK.
4. Szkolenia przebiegają zgodnie z programem szkolenia, który jest udostępniany Uczestnikom
przed planowanym szkoleniem.
5. Celem szkoleń jest:
a) poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
b) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem rynku kosmetycznego

II. Warunki rezerwacji i miejsca oraz uczestnictwa w szkoleniach
§ 2

Uczestnikiem szkoleń o każdej tematyce może być osoba, która ukończyła studia o profilu medycznym, dyplomowany Kosmetolog, oraz Studenci studiów licencjackich i magisterskich o kierunku Kosmetologia, będący na co najmniej trzecim roku studiów licencjackich (odpowiednie zaświadczenie wydane przez Uczelnię, Student przesyła na adres szkoleniaestetyczne@irbkgroup.pl, przed rezerwacją miejsca na szkolenie. Po otrzymaniu w odpowiedzi zgody od IRBK GROUP na uczestnictwo w szkoleniu, Student może przystąpić do rezerwacji.
Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca w wybranym szkoleniu jest wniesienie pełnej opłaty (lub pomniejszonej o przyznany rabat) najpóźniej trzy dni po dokonaniu rezerwacji na stronie (liczy się data kliknięcia w koszyk).
Opłaty dokonywane są wyłącznie przelewem bankowym na konto Instytucji Szkoleniowej IRBK: Instytut Rozwoju Biznesu Kosmetycznego Patrycja Marciniak nr konta w WZ WBK 72 1090 1287 0000 0001 3223 1511
Uczestnikowi, który nie dokona w/w terminie wpłaty za szkolenie, rezerwacja przepada, a na jego miejsce zostaje zaproszony pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej. Uczestnik, który dokonał rezerwacji na stronie i otrzymał wygenerowany kod rabatowy,  a tej rezerwacji nie opłacił i nie poinformował w ciągu trzech dni od dnia dokonania rezerwacji na stronie o swojej rezygnacji, zostaje wpisany na tzw. „czarną listę”, co skutkuje tym, że na kolejne szkolenie nie otrzyma kodu rabatowego, a więc obowiązywać będzie taką osobę cena regularna oraz musi dokonać przedpłaty, zanim zarezerwuje miejsce na szkolenie poprzez kliknięcie w koszyk. „Czarna lista” obowiązuje również po tym gdy, Uczestnik dwukrotnie dokona rezerwacji, po czym, dwukrotnie z niej zrezygnuje.

§ 3

Szkolenia odbywają sią w grupach maksymalnie 6 osobowych. Warunkiem przeprowadzania danego szkolenia jest zebranie grupy 6 Uczestników, którzy dokonali opłaty za szkolenie na konto bankowe Instytucji Szkoleniowej IRBK GROUP
W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób, Instytucja Szkoleniowa IRBK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, przy czym odwołanie szkolenia nie może nastąpić później niż na 2 dni przed datą planowanego szkolenia.
W przypadku odwołania danego szkolenia, Instytucja IRBK proponuje Uczestnikom inny termin szkolenia, przy czym Uczestnik szkolenia ma prawo nie skorzystać z proponowanego terminu i zwróć się do Instytucji IRBK GROUP z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenie w całości.

§ 4

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie skorzystał z innego proponowanego terminu, Instytucja IRKB ma obowiązek zwrócić Uczestnikowi wpłaconą kwotę za szkolenie w ciągu 7 dni, od złożenia takiego żądania drogą mailową na adres: szkoleniaestetyczne@irbkgroup.pl
2. W przypadku gdy Uczestnik, który wniósł opłatę za szkolenie, a nie może w nim uczestniczyć, ma prawo zwrócić się do Instytucji Szkoleniowej IRBK GROUP z prośbą o rezerwację miejsca w innym terminie, na szkoleniu o tożsamym temacie. Jeśli będzie wolne miejsce na szkoleniu we
wskazanym przez Uczestnika terminie, Instytucja Szkoleniowa IRBK zmieni rezerwację co do
terminu.
3. Uczestnik może również przekazać swoją rezerwację osobie trzeciej, która spełnia warunki
zawarte w § 2 pkt. 1, uprzednio informując o tym fakcie Instytucję Szkoleniową IRBK, drogą
mailową na adres szkoleniaestetyczne@irbkgroup.pl, podając Imię i Nazwisko osoby, która
będzie faktycznie obecna na wybranym Szkoleniu. Informacja powinna być przekazana nie
później niż na trzy dni przed planowanym Szkoleniem. Ewentualne rozliczenia pomiędzy
Uczestnikiem, a wskazaną osoba trzecią, następują pomiędzy tymi osobami, bez udziału
Instytucji Szkoleniowej IRBK GROUP.
4. W przypadku całkowitej rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika, który nie skorzystał z możliwości wskazanych w punkcie 2 i 3 § 4 wniesiona opłata przepada.

III. Egzaminy i certyfikaty
§ 5

Każde szkolenie z zakresu kosmetologii estetycznej kończy się egzaminem pisemnym w formie zestawu pytań jednokrotnego wyboru. Ilość pytań dostosowana jest do zakresu tematycznego szkolenia.
Arkusze egzaminacyjne są przechowywane, rejestrowane i zabezpieczone w archiwum IRBK GROUP do 5 lat.
Do egzaminu Uczestnik może podejść maksymalnie dwukrotnie, pierwszy raz w dniu szkolenia, drugi, w terminie ustalonym z trenerem. W przypadku nie otrzymania wystarczającej liczby punktów i niezaliczenia egzaminu, po dwukrotnym podejściu, Uczestnik nie otrzymuje certyfikatu ukończenia szkolenia i nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
Wyniki egzaminu podawane są tego samego dnia, po ogłoszeniu wyników następuje rozdanie certyfikatów.
Dla osób, które są studentami i nie posiadają jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu Kosmetologa bądź tytułu Technika Usług Kosmetycznych w dniu szkolenia, na certyfikatach umieszczona jest adnotacja, że certyfikat jest ważny wraz z okazaniem dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia o kierunku Kosmetologia.
Każdy Uczestnik szkolenia, którzy otrzymał certyfikat z adnotacją opisaną w pkt. 4 może, po skończeniu Studiów zwrócić się do trenera IRBK GROUP, który prowadził szkolenie o ponowne wydanie certyfikatu bez adnotacji. Warunkiem otrzymania nowego certyfikatu jest odesłanie na adres siedziby firmy pierwszego certyfikatu wraz z kserokopią dyplomu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł na konto IRBK GROUP, w tytule przelewu należy umieścić datę wydania certyfikatu oraz jego numer.
Każdy, wydany certyfikat ma nadany indywidualny numer i jest zarejestrowany w wewnętrznej bazie danych, nie będzie udostępniany osobom trzecim spoza firmy IRBK GROUP.

IV. Opłaty za szkolenia z kosmetologii estetycznej, rabaty, pakiety
§ 6

1. Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu z zakresu kosmetologii estetycznej dla jednego Uczestnika wynosi od 500 do 1500 zł złotych BRUTTO w zależności od tematyki szkolenia.
2. Zniżki na szkolenia przyznawane są Studentom WSIiZ w Warszawie, a ich wysokość jest ustalana dla każdego szkolenia z osobna.

§ 7

1. Każdy Uczestnik, może otrzymać dodatkowe rabaty za zaproszenie innych osób na szkolenia, w których sam planuje uczestniczyć:
za zaproszenie do dwóch osób otrzymuje 5% rabatu
za zaproszenie od trzech do czterech osób, otrzymuje 10% rabatu
za zaproszenie pięciu otrzymuje 15% rabatu
2. Warunkiem otrzymania rabatu za zaproszenie innych osób jest wpłata jednym przelewem za
siebie oraz zaproszonych Uczestników szkolenia, w terminie nie później niż na dwa tygodnie
(14 dni kalendarzowych) przed planowanym szkoleniem. Ponadto osoba zapraszająca oraz osoby zaproszone, muszą uczestniczyć w tych samych szkoleniach i terminie. Z tym, że każdy z zaproszonych Uczestników musi spełniać wymogi zawarte w § 2 pkt. 1.

IV. Zasady organizacji szkoleń
§ 8

1. Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 09.00 (chyba, że Trener ustali z Uczestnikami inną
godzinę rozpoczęcia danego Szkolenia).
2. Szkolenia trwają około 6 godzin zegarowych, przy czym, czas może się przedłużyć w zależności od aktywności Uczestników i „ciężaru” tematyki Szkolenia.
3. Podczas każdego Szkolenia przewidziane są dwie przerwy po 15 minut.
4. Cena Szkolenia zawiera: możliwość uczestnictwa w szkoleniu, egzamin, certyfikat uczestnictwa, materiały dydaktyczne.
5. Certyfikaty wystawiane są w języku polskim, Uczestnik może dodatkowo otrzymać certyfikat
w języku angielskim, w takim przypadku, opłata za drugi certyfikat wynosi 20 złotych BRUTTO.
6. Warunkiem wystawienia certyfikatów jest uczestnictwo w całym szkoleniu oraz rozwiązanie
pozytywne zdanie egzaminu na koniec szkolenia.
7. Na życzenie Uczestnika wystawiana jest Faktura VAT, ze zwolnioną stawką VAT za usługę
szkoleniową. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Instytucję Szkoleniową IRBK, w chwili rezerwacji miejsca na
danym Szkoleniu.
8. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim.
Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

                                                             V. Reklamacje                                                                                                                                                     § 9                                                         

1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@irbkgroup.pl z dopiskiem w tytule wiadomości – „Reklamacje” –w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji stanowiącej podstawę reklamacji.                                               2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.                                                                                                                                         3. Organizator szkoleń rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe
§ 10

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Ożarów Mazowiecki 01.07.2018r.